Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een
  overeenkomst aangaat met De ADHDacademie.
 2. Het aanbod: de dienst in de vorm van het online-traject Veel
  Meer Focus dat wordt aangeboden door De ADHDacademie.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  De ADHDacademie
  Anne van Hees MSc.
  Noord Brabantlaan 303
  5657 GB Eindhoven
  hallo@adhdacademie.nl
  KVK Eindhoven 17266894
  BTW NL001689409B45
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod
  Veel Meer Focus, het online-traject van De ADHDacademie.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als De
  ADHDacademie en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar
  zijn overeengekomen.
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de
  tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de
  opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene
  voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven
  de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
  van toepassing. De ADHDacademie en de opdrachtgever zullen
  dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
  vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
  komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de
  strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
  genomen.
  Artikel 4 – Totstandkoming
 7. De overeenkomst tussen De ADHDacademie en opdrachtgever
  komt tot stand door invulling van een (digitaal)
  inschrijvingsformulier.
 8. De opdrachtgever die een training ook namens andere
  deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere
  (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt.
 9. Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke
  toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.
  Artikel 5 – Online-traject Veel Meer Focus
 10. De ADHDacademie en haar externe partners spannen zich in
  om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de
  training. Na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever
  een evaluatieformulier. De ADHDacademie zal dat gebruiken om
  de trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten
  te beoordelen.
 11. De ADHDacademie behoudt zich het recht voor bij
  voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het
  lesmateriaal of de lesstof.
 12. Het traject moet binnen een jaar worden afgerond.
  Artikel 6 – Betaling
 13. Voor online training zijn de deelnamekosten direct na
  inschrijving verschuldigd, na betaling heeft de cursist direct
  toegang tot de lesstof.
 14. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt De
  ADHDacademie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten
  van deelname.
 15. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de
  cursus inclusief het bijbehorende (digitale) materiaal.
  Artikel 7 – Annulering
 16. Een overeenkomst voor het volgen van het online-traject Veel
  Meer Focus die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet
  herroepen worden.
 17. Het online-traject Veel Meer Focus kan na betaling direct
  worden gebruikt waardoor het online-traject Veel Meer Focus
  van De ADHDacademie wordt geleverd voordat de
  herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is
  verstreken.
 18. De ADHDacademie wijst je er op dat je om die reden geen
  gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in
  Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.
  Artikel 8 – Aansprakelijkheid
 19. Met het bieden van het online-traject Veel Meer Focus aanvaardt
  De ADHDacademie een inspanningsverplichting. Hoewel met
  betrekking tot de inhoud van de door De ADHDacademie
  geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan De
  ADHDacademie de afwezigheid van fouten of onvolledigheden
  niet uitsluiten. De ADHDacademie noch de externe partners zijn
  op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade
  veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 20. De ADHDacademie is niet aansprakelijk voor door de
  opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg
  van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of
  enige derde van door De ADHDacademie verstrekte informatie
  (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde online-traject.
 21. De ADHDacademie streeft ernaar de diensten op de website 7
  dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar
  kan de toegang onderbreken, onder meer door
  onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische
  reden.
 22. De ADHDacademie kan nooit garanderen dat de gegevens op de
  website correct zijn. De ADHDacademie zal er alles aan doen om
  de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te
  houden.
  Artikel 9 – Klachten
  Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door De ADHDacademie
  geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan,
  schriftelijk en gemotiveerd aan De ADHDacademie kenbaar worden
  gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever
  geacht geen klachten te hebben.
  Artikel 10 – Intellectueel eigendom
 23. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de
  opdrachtgever verstrekte materialen komen De ADHDacademie
  toe.
 24. Alle door De ADHDacademie in het kader van het online-traject
  Veel Meer Focus aan de opdrachtgever verstrekte materialen
  zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de
  opdrachtgever. Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze
  daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te
  verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de opdrachtgever
  niet toegestaan om op basis van de door of namens De
  ADHDacademie verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan
  niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te
  ontwikkelen of te geven, tenzij De ADHDacademie daarvoor
  voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
  Artikel 11 – Online account
 25. Indien de opdrachtgever wil deelnemen aan het online-traject
  Veel Meer Focus dient de opdrachtgever gebruik te maken van
  het account dat inclusief inloggegevens na aanmelding en
  betaling naar hem/haar wordt verzonden.
 26. Voor deelname aan het online-traject Veel Meer Focus geeft de
  opdrachtgever toestemming aan De ADHDacademie om naar
  het door hem/haar opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
 27. Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever
  zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het
  wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met
  anderen worden gedeeld.
 28. Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden
  gedeeld.
  Opgesteld te Eindhoven, 1 december 2022